Belangrijk! Bike For Live2020 is een geldinzamelactie ten voordele van LIVE2020 en geen publiek toegankelijk evenement. Enkel geregistreerde deelnemers krijgen toegang.

Belangrijk! Bike For Live2020 is een geldinzamelactie en geen publiek toegankelijk evenement. Enkel toegang voor geregistreerde deelnemers.

Privacy

Beknopte privacyverklaring

Wie zijn wij?

Bike For Live2020 is een initiatief van Antwerps Sportpaleis nv.

Antwerps Sportpaleis nv maakt deel uit van van de Sportpaleis Group. Dit houdt in dat uw gegevens gedeeld worden tussen de vier vennootschappen, die hier deel van uitmaken, met name: Antwerps Sportpaleis nv, Tele Ticket Service nv, Goed voor Alles bvba en P.S.E.-Belgium nv. U verstrekt uw gegevens in eerste instantie aan Tele Ticket Service nv.

Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

Rechtstreeks van u: de gegevens die u verschaft het doneren aan Bike For Live2020, de registratie van een aanbod, telefonisch of mail contact tussen u en ons (bv callcenter) worden door ons verwerkt.

Via het gebruik van onze websites en apps:

– Tele Ticket Service maakt gebruik van cookies om de website correct te laten functioneren, het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren.
– Om de best mogelijke online ervaring te bezorgen, afgestemd op uw profiel, worden data in verband met het gebruik van de website verzameld en geanalyseerd met behulp van een tracking cookie.
– Ook derde partijen, zoals promotoren, organisatoren, adverteerders enzovoort, hebben de mogelijkheid om tracking cookies te plaatsen. Zij doen dit om u advertenties op maat te kunnen tonen, maar ook om uw surfgedrag te gebruiken in hun communicatie zodra u onze website(s) verlaat.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om uw donatie correct te verwerken.

Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens

U beschikt over een recht van inzage van uw gegevens, het recht om deze te verbeteren, een recht op vergetelheid, op beperking van de verwerking, een recht op overdraagbaarheid van de gegevens, u kunt bezwaar uitoefenen tegen de verwerking, en u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Uitgebreide privacyverklaring

Antwerps Sportpaleis nv hecht het grootste belang aan uw vertrouwen. Dit geldt ook voor de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Huidige privacyverklaring beoogt u daarover in detail te informeren.

1. Wie zijn wij?

U verstrekt uw gegevens aan Tele Ticket Service nv (TTS). Antwerps Sportpaleis nv, Tele Ticket Service nv, Goed voor Alles bvba en PSE-Belgium nv zijn te aanzien als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 GDPR. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u verstrekt gedeeld worden tussen deze vier vennootschappen.

U kunt uw rechten uitoefenen ten aanzien van elk van deze vennootschappen, maar u zal worden doorgelinkt naar de website van TTS. TTS is verantwoordelijk voor het voorzien in de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen. TTS is ook contractpartner van de verschillende verwerkers van persoonsgegevens op het ticketingplatform.

2. Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren.

1) Rechtstreeks van u

De door ons verzamelde gegevens worden voornamelijk door uzelf rechtstreeks aan ons bezorgd. Zo worden gegevens opgeslagen bij het doneren aan Bike For Live2020, registratie van een aanbod, contactname per mail of telefoon, of welk contact tussen ons en u dan ook. Ook indien u bij ons solliciteert, zal u bepaalde gegevens verstrekken.

2) Via het gebruik van onze websites en apps

Wanneer u bikeforlive.be bezoekt, dan kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt.

Antwerps Sportpaleis nv maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt verzonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart: uw wachtwoorden, uw aankopen en voorkeuren worden erin vastgelegd. Sommige cookies zijn essentieel om deze website correct te laten functioneren, andere maken het mogelijk om het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren.

Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Deze kunt u zelf beheren.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het gaat om volgende gegevens:

* Persoonlijke contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land, taal. Dit zijn de gegevens die u ons zelf verstrekt bij aankoop van een ticket of in geval van sollicitatie.

* Contactgegevens: deze gegevens worden opgeslagen om uw donatie te kunnen verwerken.

* Wanneer u content van onze website deelt op social media, bv. Facebook.

* Informatie over het gebruik van website/apps en andere toepassingen (mails). Deze informatie wordt enerzijds anoniem gebruikt voor analysedoeleinden, anderzijds combineren we deze informatie met uw aankoopgeschiedenis om u de meest relevante evenementen aan te bieden. (=profiling)

4. Rechtmatigheid van de verwerking

Een verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn op basis van verschillende gronden.

Toestemming

– U geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; bijvoorbeeld een toestemming om nieuwsbrieven toe te sturen of om gegevens aan bepaalde derde partijen te verstrekken.

– In het geval van min-13-jarigen dient deze toestemming door een persoon met ouderlijk gezag te worden gegeven.

– U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, zo bijvoorbeeld door u uit te schrijven.

Wettelijke verplichting

– Bepaalde verwerking van persoonsgegevens moet worden uitgevoerd met het oog op het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zo bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang

– Sommige verwerking wordt aanvaard ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Zo is het Tele Ticket Service toegestaan om direct marketing te voeren ten aanzien van haar bestaande klanten en voor gelijksoortige evenementen. U kunt zich hiervoor evenwel uitschrijven. Voor elk van de verwerkingen uitgevoerd door Tele Ticket Service ligt een rechtmatigheidsgrond voor. Waar deze niet op grond van de regelgeving voorligt, verzoekt Tele Ticket Service de klant om de noodzakelijke toestemming.

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhandeling van uw transactie

TTS verzamelt persoonsgegevens om uw reservering te kunnen behandelen en u op de hoogte te houden over het evenement waarvoor u tickets aankocht, zo onder meer met het oog op een vlot verloop.

Marktonderzoek

Aan de hand van deze gegevens kan ook een tevredenheidsonderzoek of een marktonderzoek worden georganiseerd. U kunt uiteraard kiezen om hieraan niet deel te nemen.

Direct marketing

De gegevens worden ook aangewend voor direct marketing voor gelijkaardige evenementen in het aanbod van TTS.

Profiling

TTS maakt een combinatie van de door u verschafte gegevens in combinatie met het gebruik van haar sites om u een optimale surfervaring aan te bieden enerzijds. Anderzijds om u op de hoogte te houden van een aanbod op uw maat – na toestemming – per mail.

Wij kunnen uw gegevens delen met onze externe dienstverleners in de mate dat dit noodzakelijk is opdat zij hun diensten aan ons kunnen verlenen. Wij sluiten in dit geval met hen een overeenkomst af om de conformiteit met de GDPR (General Data Protection Regulation) te verzekeren.

Nagaan wettigheid van verrichtingen

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt met het oog op het vermijden of opsporen van misdrijven.

6. Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens

U beschikt over een aantal rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een mail naar privacy@sportpaleisgroup.be. Binnen de maand wordt uw verzoek behandeld. Indien op uw verzoek niet kan worden ingegaan, zal Tele Ticket Service u de redenen daarvan meedelen.

Recht van inzage

U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens in te kijken en uw voorkeuren te beheren, zo bijvoorbeeld inzake mailing.

Recht op correctie of wissing

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of gegevens te laten wissen. Indien uw gegevens met uw toestemming aan derden werden bezorgd, zullen deze derden eveneens worden verzocht de gevraagde aanpassingen door te voeren. U zult daarover worden geïnformeerd.

Recht op vergetelheid

U hebt het recht te vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database. In sommige gevallen kan deze vraag geweigerd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of omwille van andere wetgeving (bv. voldoen aan fiscale regelgeving). Indien uw gegevens aan derde partijen zijn verstrekt, zal uw verzoek tot vergetelheid ook aan deze derden worden overgemaakt. U wordt daarover geïnformeerd.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens die wordt gedaan op basis van de gerechtvaardigde belangen van Tele Ticket Service of haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. U kunt tevens bezwaar laten gelden tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijk is toegestaan of uw uitdrukkelijke toestemming heeft. Indien een dergelijk besluit tussenkomt hebt u het recht uw standpunt daarover kenbaar te maken, dit besluit aan te vechten of hiervoor een menselijke tussenkomst te eisen van Tele Ticket Service.

Bij uw eerste contact met ons bent u geïnformeerd over het gebruik van tracking cookies. Deze stellen ons in staat om profielen op te bouwen op basis van webgedrag en effectief gedrag (aankoopgeschiedenis). Op basis van deze profielen zal de communicatie in mails en op het web worden gepersonaliseerd. U kunt zich hiertegen verzetten door de cookies uit te schakelen, hetzij via de cookiesettings op de website, hetzij via de browser. U zult dan enkel nog standaard nieuwsbrieven ontvangen en een standaard website te zien krijgen (zonder persoonlijke aanbevelingen).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere verwerker in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm.

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder

Indien u bepaalde klachten hebt inzake het privacybeleid van Tele Ticket Service, Antwerps Sportpaleis nv, Goed voor Alles bvba of P.S.E.-Belgium nv, dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder (Belgische Gegevens Beschermings Autoriteit).

7. Bewaartermijn van de gegevens

Tele Ticket Service heeft de bewaartermijn van haar klantengegevens in het algemeen bepaald op 10 jaar. Deze termijn is ingegeven vanuit praktische overwegingen zoals de gebruiksvriendelijkheid voor de klant, de relevantie van de gegevens die veelal gedurende minstens 10 jaar blijft bestaan, de boekhoudkundige verplichting om gegevens gedurende 10 jaar bij te houden en de technische haalbaarheid.

Indien u gedurende een periode van 10 jaar geen activiteit meer heeft vertoond of geen enkel contact meer hebt gezocht met Tele Ticket Service, dan zult u een e-mail ontvangen met de vraag of wij uw account mogen deactiveren.

8. Beveiliging van gegevens

Tele Ticket Service doet al het mogelijke om haar klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of onrechtmatige aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van de gegevens in haar bezit.

Daartoe worden onder meer volgende beveiligingsmaatregelen aangewend:

– Technische beveiligingsmaatregelen:

Interne bestanden worden opgeslagen op een locatie waar (enkel) die personen aan kunnen die deze bestanden nodig hebben in het kader van verwerkingen. Bv. klantendienst omtrent terugbetalingen, overpayment/underpayment.
De interne ticketing-applicaties zijn voorzien van een gepersonaliseerde login en paswoord. Indien deze applicaties via een externe weg geconsulteerd worden, dan is nog een extra username en paswoord nodig.
Back-ups worden dagelijks genomen en op verschillende locaties bewaard. Deze back-ups worden minimaal 30 dagen bijgehouden om de gegevens te kunnen terughalen in geval van verlies en de continuïteit te verzekeren.
Externe toegang tot de ticketing-applicaties is altijd via een beveiligde url (https).
Firewalls beschermen onze interne netwerken tegen externe toegang.
Alle interne systemen zijn of worden voorzien van de nodige EndPoint Protectie (Antivirus/Antimalware/….).
De wachtwoorden van alle gebruikers worden versleuteld opgeslagen.
Alle communicatie tussen de verschillende ticketingcomponenten loopt over versleutelde verbindingen.
In het geval er data wordt uitgewisseld voor testdoeleinden zullen bepaalde gegevens worden gepseudonimiseerd en geanonimiseerd (bv. naam, e-mailadres).

– Een grondig uitgewerkt intern privacybeleid

– Het afsluiten van overeenkomsten met derde partijen die toegang hebben tot de database met het oog op het verzekeren van de conformiteit met de GDPR

9. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Gegevens worden enkel doorgegeven binnen de EU via de partners waar TTS mee samenwerkt.

10. Sites van derden

Deze website bevat links naar sites van derden. Tele Ticket Service nv en Antwerps Sportpaleis nv hebben geen enkele controle op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun werking en hun praktijken, ook niet op het vlak van hun privacybeleid.

11. Aanpassingen aan het Privacybeleid

Bij wijzigingen aan huidig privacybeleid stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. De nieuwste versie is steeds raadpleegbaar op de website, zodat deze door u kan worden geraadpleegd.

12. Contactname

De algemene gegevens van Tele Ticket Service zijn beschikbaar op de website. Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met ons privacybeleid, kunt u best een mail sturen naar privacy@sportpaleisgroup.be. Deze mail komt terecht bij het DPO-team van Tele Ticket Service. Wij zullen uw vraag in elk geval binnen de maand beantwoorden.

Gezamenlijke verwerking

Antwerps Sportpaleis, Tele Ticket Service, Goed voor Alles en PSE-Belgium zijn te aanzien als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 GDPR. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u verstrekt gedeeld worden tussen deze vier vennootschappen. U kan uw rechten uitoefenen ten aanzien van elk van deze vennootschappen via het contactpunt privacy@teleticketservice.com.